| 2014 | styczeń

 • ANKIETY I WYPRACOWANIA

  Łatwymi i często na ogół stosowanymi metodami poznawania dynamiki grupowej klasy szkolnej są ankiety i wypracowania. W porównaniu jednak z przedstawionymi już metodami^ łącznie z technikami socjometrycznymi, okazują się mniej wartościowe z metodologicznego punktu widzenia. Przede wszystkim za pomocą ankiet i wy- pracowań nauczyciel dowiaduje się nie tyle o samych zjawiskach i procesach grupowych klasy,…

  Read More
 • Sposób przeprowadzania badań socjometrycznych

  Bardzo ważną sprawą jest właściwy sposób przeprowadzania badań socjometrycznych. Przeprowadzając je należy bezwarunkowo powiedzieć uczniom, w jakim celu i dlaczego przeprowadzamy badania socjometryczne. Powinni dowiedzieć się zwłaszcza o tym, jakie następstwa pociągają za sobą dokonane przez nich wybory. Nie można też obiecywać im zbyt wiele. Mają dowiedzieć się tylko tyle, na ile jesteśmy w stanie…

  Read More
 • Opracowanie i analiza zebranych danych

  W związku z niską w zasadzie rzetelnością skal ocen o czym wyżej wspomniano interpretacja zebranych danych wymaga dużej ostrożności i krytycyzmu. Oprócz surowych wyników badań powinna uwzględnić także niektóre przynajmniej cechy osobowościowe osób badanych (jak prawdomówność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność), warunki, w jakich odbyły się badania (np. czy stawiane oceny były poprzedzone bardziej lub mniej systematyczną…

  Read More
 • Źródła błędów w ocenie

  Błędy popełniane przez osoby szacujące (w ocenianiu poszczególnych cech) obniżają w sposób zasadniczy rzetelność zastosowanych ocen. Pochodzą one z kilku źródeł. Składają się na nie: 1) niewłaściwa konstrukcja skal ocen, 2) niedostateczna wiedza o osobach ocenianych, a zwłaszcza ich cechach, będących przedmiotem oceny, 3) brak należytej motywacji do precyzyjnego oceniania, 4) indywidualne nieświadome tendencje osób…

  Read More
 • Konstruowanie skal ocen

  Poszczególne czynności, związane z konstruowaniem skal ocen, obejmują: dokładne określenie celu, jakiemu mają służyć badania za pomocą tych skal, wybór cech, które mają być przedmiotem oceny i sformułowanie ich (tam gdzie to możliwe) w terminach obserwowalnych, ustalenie stopni skali według określonego jej rodzaju, opracowanie instrukcji mówiącej o celu przeprowadzanych badań i sposobie uczestniczenia w nich, sprawdzenie rzetelności opracowywanej skali ocen. Wstępnym,…

  Read More
 • Granice poznawcze obserwacji

  Obserwacja nie jest metodą naukową, na której można bezwzględnie polegać. Cechują ją różne ograniczenia pod względem możliwości poznawczych. Ograniczenia takie są wprawdzie związane z każdą metodą naukową. W przypadku jednak obserwacji są one szczególnego rodzaju. Wywodzą się zwłaszcza stąd, że badacz, posługujący się obserwacją, wpływa w sposób istotny na jej wartość. Każdą technikę obserwacyjną należy…

  Read More
 • Każde z pytań wymaga krótkich odpowiedzi

  Odpowiedzi takie, złożone po wielokrotnej obserwacji, umożliwiają najogólniejszą orientację w sprawie dynamiki grupowej klasy szkolnej. Celowość obserwacji nie powinna oczywiście przesłaniać ważności pozostałych jej cech. Planowa jest ta obserwacja, która przebiega według z góry przemyślanego planu postępowania badawczego. Subiektywna obserwacja uwzględnia przygotowany starannie rejestr kategorii obserwowanego zachowania się uczniów. Rejestr taki ułatwia koncentrowanie się na…

  Read More
 • Obserwacja może dotyczyć również pewnych tylko sytuacji w klasie

  Celem obserwacji musi być postrzeganie różnych postaw uczniów wobec klasy jako całości lub wobec istniejących w niej przeróżnych grup i podgrup. Obserwacja może dotyczyć również pewnych tylko sytuacji w klasie np. podczas niektórych lekcji lub na przerwach, albo podczas zajęć pozalekcyjnych. Niekoniecznie musi obejmować wszystkich uczniów obserwowanej grupy lub też wszystkie przejawy zachowania się w…

  Read More