| 2015 | styczeń

 • ZAWYŻONE AMBICJE

  Marcuse i Habermas należą również do tego kręgu krytyków technolo­gii. Zdaniem Marcusego historycznie ukształtowany instrumentalizm wyciska swoje piętno na współczesnej nauce i technologii (por. Internet, 52). Wyraża pogląd, że praca na taśmie może być tego dobrym przykładem. Stara się on podważać technologiczną racjonalność, którą uważa za zmienną, w przeciwieństwie do Heideggera (1977) oraz Adomo i…

  Read More
 • UOGÓLNIONE TEORIE

  Z szerszego dyskursu na temat technologii wynika, że zainteresowania społeczne oraz wartości kultury mają wpływ na uświadomienie sobie zasad rozwoju technologii. Dla niektórych krytyków to wartości chrześci­jańskie pozwalająnam odnieść wrażenie, że możemy „podbić” przyrodę, wiara, która jest widoczna w ekologicznie niezdrowych wytworach tech­nicznych; dla innych to kapitalistyczne wartości doprowadziły do trakto­wania technologii jako narzędzia dominacji…

  Read More
 • OSTRA KRYTYKA

  Wszystko zaczęło się od odrodzenia ostrej krytyki technologii pod wpływem Ellula (1964), Foucaulta (1977) i konstruktywistów. Do fali krytyki dołączyła Szkoła Frankfurcka oraz Heidegger (1977). Krytyka miała przede wszystkim charakter spekulatywny. Heideggerowska teoria technologii odwołuje się do metafizyki, a zwłaszcza samego pojęcia bytu. Podobnie jak dialektyczna teoria racjonalności Szkoły Frankfurckiej. Te ogólne teorie nie są…

  Read More
 • W WARUNKACH PRZEJŚCIA

  Trzeba pamiętać, że w czasach modernizmu byliśmy świadkami niebywałego rozwoju sekularyzmu, indywidualizacji, urbanizacji nacjo­nalizmu. Już jednak w ostatnich 40 latach XX wieku można było zaobser­wować upadek państw narodowych, dekolonizację, rozlanie się fali nacjo­nalizmu i fundamentalizmu, powstanie kultury medialnej, rzeczywistości wirtualnej. W warunkach przejścia między epokami powstają nowe napięcia, nie­pewność, a nawet panika. Dyskurs postmodernistyczny wiąże się…

  Read More
 • MIĘDZY MODERNIZMEM A POSTMODERNIZMEM

  Teorie postmodernistyczne zupełnie zrywają z kulturą i społeczeństwem modemi- stycznym, uznając, że nadszedł kres starej epoki, a zaczynamy żyć w zupełnie nowej erze – postmodernizmie. A trzeba przecież pamiętać, że w podobnych warunkach zrodził się kiedyś modernizm (por. Kellner, 1989a). Klasyczni teoretycy modernizmu, tacy jak Marks, odwołali się do poglądu, że po raz pierwszy w…

  Read More
 • MUSIMY UWAŻAĆ

  Musimy używać komputera, by zmniejszyć złożoność pracy […]” (por. DeBono, 1979, ss. 18-19). Technologia ma wpływ na społeczeństwo, ale równo­cześnie jest wytworem tego społeczeństwa służącym realizacji jego potrzeb. Baudrillard (1993) uważa, że technologia, przenosząc nas do nowego świata rzeczywistości wirtualnej, doprowadziła do zdalnego porozumie­wania się, wyobcowania, które stanowią katastrofę dla współczesnej cy­wilizacji, tworząc zupełnie nowy,…

  Read More
 • WPŁYW NA PROCESY

  Zarówno wpływa na procesy społeczne, jak i odbiera wpływy ze strony społeczeństwa (por. Blum, McHugh, 1984). Jeśli traktujemy technologię jako zjawisko autonomiczne, to zapominamy ojej korzeniach. Technolo­gia jest przecież jednym z głównych osiągnięć człowieka, mimo iż sposób, w jaki próbuje czasami ją stosować, świadczy o jego upadku. Jeśli się tak dzieje, to wynika to stąd,…

  Read More
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

  Nowoczesne technologie, a zwłaszcza technologia informatyczna, mogą okazać się konieczne do naszego przetrwania. Zagrożenia z nią związane mogą być przedstawiane jednostronnie, biorąc pod uwagę wzrastającą złożoność współczesnego świata. Nasze obawy związane z wdrażaniem technologii muszą znaleźć miejsce w kontekście modelu społeczeństwa jako całości, jeśli chcemy odkryć, co jest przyczyną, a co skutkiem. Dla Ellula (1964) technologia…

  Read More