|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Dyskusja jako proces porozumiewania się

Dyskusja w klasie szkolnej jest rodzajem słownego porozumiewania się między poszczególnymi uczniami oraz uczniami i nauczycielem. Nie każde jednak porozumiewanie się jest dyskusją. Dyskusją nie jest np. przypadkowe porozumiewanie się uczniów i nauczyciela, któremu nie towarzyszy żaden określony cel. Dyskusją nie jest również porozumiewanie się jednokierunkowe, tj. takie, gdy mówi tylko nauczyciel, a uczniowie słuchają, albo gdy wypowiada się jedynie jeden uczeń, a reszta klasy przysłuchuje się mu biernie. Dyskusje stanowi porozumiewanie się co najmniej dwukierunkowe. Porozumiewanie takie w klasie szkolnej odbywa się pomiędzy nauczycielem a uczniami i pomiędzy poszczególnymi uczniami. Przejawia się ono nierzadko w stawianiu przez nauczyciela pytań i w odpowiadaniu na nie przez uczniów lub też w wypowiadaniu się nauczyciela na stawiane mu przez uczniów pytania. Takie dwukierunkowe porozumiewanie się również nie jest dyskusją w ścisłym tego słowa znaczeniu. Istotę dyskusji klasowej stanowi nie tyle odpowiedź na postawione pytanie, ile wspólna wymiana stanowisk w sprawie określonego problemu, połączona z wyrażaniem propozycji, ocen i przekonań oraz wyszukiwaniem argumentów za i przeciw. W związku z tym wypowiedzi dyskutantów nie powinny być tylko referowaniem nagromadzonej poprzednio wiedzy, lecz również próbą poszukiwań nowych rozwiązań. Zmierzać powinny do lepszego poznania problemu i jego rozwiązań, a także, w miarę możliwości, do podjęcia przez klasę wspólnej decyzji. Porozumiewanie się dwukierunkowe, oparte na tak rozumianej wymianie myśli i tak sformułowanych celach, jest jedną z konstytutywnych cech udanej dyskusji w klasie szkolnej.

dyskusja-jako-proces-porozumiewania-sie

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website