|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Nauczycieli o cechach introwertywnych

Charakteryzuje m.in. jak wykazały badania L. Bandury serdeczny stosunek do uczniów, skłonność do moralizowania, umysłowość raczej teoretyczna, zbytnia drobiazgowość, onieśmielenie, wrażliwość, mała inwencja w zakresie doskonalenia metod nauczania, sumienne wykonywanie swych obowiązków, troska o samokształcenie. Nauczyciele o cechach ekstr awer- tywnych, będący przeciwieństwem osób o cechach introwertywnych, prowadzą lekcje raczej w stylu autokratycznym niż demokratycznym. Są też mało nowocześni w swej pracy; stosują przeważnie metody tradycyjne. W związku z tym nie rozwijają samodzielności uczniów. Braki swoje w pracy pedagogicznej wyrównują umiejętnością zniżania się do poziomu uczniów, łatwością wypowiadania swych myśli, darem sugestywności i poczuciem własnej wartości (pewności siebie). O mniejszym przywiązaniu nauczycieli o cechach ekstrawertywnych do swego zawodu świadczy także fakt, że wśród osób badanych, które po pewnym czasie zrezygnowały z pracy nauczycielskiej, przeważali wyraźnie ekstrawertycy. Badania L. Bandury warto by powtórzyć i wzbogacić o nowe metody badań, np. za pomocą inwentarzy osobowości R. B. Cattella. Wyniki tych badań można by ewentualnie wykorzystać przy naborze kandydatów do zawodu nauczycielskiego, a przede wszystkim przy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Chodzi o to, aby na podstawie rzeczywistych cech i możliwości nauczycieli opracować taki program ich kształcenia zawodowego, który uwzględniałby oprócz wyposażenia ich w wiedzę fachową także wyrabianie u nich pożądanych umiejętności, skłonności i cech osobowości. O tym, że program taki jest realny, że przynajmniej niektóre osobiste cechy nauczyciela, uznane za konieczne w jego zawodzie, można kształtować w ciągu wykonywanej przez niego pracy z uczniami, dowiodły mniej lub bardziej różnego rodzaju badania w tym zakresie.

nauczycieli-o-cechach-introwertywnych

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website