|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Opracowanie i analiza zebranych danych

W związku z niską w zasadzie rzetelnością skal ocen o czym wyżej wspomniano interpretacja zebranych danych wymaga dużej ostrożności i krytycyzmu. Oprócz surowych wyników badań powinna uwzględnić także niektóre przynajmniej cechy osobowościowe osób badanych (jak prawdomówność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność), warunki, w jakich odbyły się badania (np. czy stawiane oceny były poprzedzone bardziej lub mniej systematyczną obserwacją),  cechy będące przedmiotem oceny (zwłaszcza z punktu widzenia stopnia ich obserwowalności), jak również stopnie skali (z uwagi na ich zakres i treść). Tak wielostronna interpretacja nie jest łatwa; jest jednak konieczna dla uzyskania przynajmniej względnej rzetelności ) zastosowanych skal ocen. Dla przykładu interpretacji samych tylko surowych wyników, uzyskanych za pomocą skal ocen, posłużę się materiałem zgromadzonym bez specjalnego zamiaru badawczego. Dlatego też ograniczyłem się w przeprowadzonych sondażach tylko do dwóch klas i pięciu oceniających ją nauczycieli. Zastosowane skale ocen dotyczyły spoistości klasy szkolnej, rozumianej jako wysokie wartościowanie uczestnictwa w niej przez poszczególnych uczniów. Inaczej mówiąc, chodzi tu zwłaszcza jak już wiemy  o ustalenie stopnia atrakcyjności klasy dla jej uczniów, czyli ich poczucia przynależności do swojej klasy.

opracowanie-i-analiza-zebranych-danych

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website