|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Przebieg dyskusji

Realizacja każdego z podstawowych celów dyskusji w klasie szkolnej zależy w głównej mierze od określonego przebiegu omawiania rozważanych problemów. Przebieg dyskusji może obejmować następujące etapy:

  • Planowanie i przygotowywanie.
  • Stwarzanie sytuacji problemowej.
  • Sformułowanie problemu.
  • Przekazywanie informacji na temat danego problemu oraz wyrażanie propozycji, opinii i przekonań w tej sprawie.
  • Podsumowanie dyskusji.
  • Wyciągnięcie wniosków i podjęcie wspólnej decyzji.

Etap planowania i przygotowania stanowi fazę poprzedzającą właściwą dyskusję. Podczas tej fazy nauczyciel dokonuje wyboru głównego tematu dyskusji, określa cele, jakie ma zamiar osiągnąć, zastanawia się nad jej przebiegiem oraz przewiduje podstawowe wnioski, do jakich dojść mogą uczniowie podczas dyskusji. W fazie przygotowawczej ważną rzeczą jest dogłębnie przemyślany sposób wprowadzenia uczniów do dyskusji, jak również przygotowanie pytań, za pomocą których nauczyciel będzie mógł ożywić jej przebieg.
Etap tworzenia sytuacji problemowej polega na wytworzeniu w klasie atmosfery, sprzyjającej wspólnym rozważaniom nad określonym problemem, a przede wszystkim na wzbudzeniu zainteresowania uczniów zagadnieniem, które ma być przedmiotem dyskusji. Wyrobieniu odpowiedniej atmosfery w klasie sprzyja niewątpliwie postawa demokratyczna nauczyciela, której zasadniczym znamieniem jest okazywana uczniom życzliwość i serdeczność, a zwłaszcza poszanowanie ich godności osobistej. Postawa demokratyczna nauczyciela nie wyklucza, oczywiście, rzeczowości i konsekwencji w jego postępowaniu z uczniami.

przebieg-dyskusji

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website