| Blog

latest articles

 • Koń trojański frazeologizm

  Przykładem badań nad przydatnością działalności zespołowej w procesie wychowawczym mogą być badania P. Chrzanowskiego i Z. Zaborowskiego. Badali oni wpływ pracy grupowej na postawy społeczne uczniów, a zwłaszcza na układ stosunków społecznych w klasie. Badania miały miejsce w czwartej klasie szkoły podstawowej.- Przeprowadzone były metodą eksperymentu pedagogicznego. Klasę podzielono na sześcioosobowe grupy. Każdej z nich…

  Read More
 • Kiedy wykonac test ciazowy

  Przeprowadził badania nad wpływem działalności zespołowej uczniów (klas dziesiątych w szkołach licealnych) w procesie problemowego nauczania fizyki. Badaniami objęto 4 klasy eksperymentalne, 3 pół eksperymentalne i 2 kontrolne. W klasach eksperymentalnych uczniowie rozwiązywali problemy w grupach, w klasach pół eksperymentalnych rozwiązywali je indywidualnie, a w klasach kontrolnych nauczano w sposób tradycyjny. Eksperyment pedagogiczny trwał około…

  Read More
 • Joanna sałyga wołomin

  J. Piaget zwrócił on uwagę przede wszystkim na powiązanie logicznego i krytycznego myślenia uczniów z ich działalnością w małych kilkuosobowych grupach. Jego zdaniem uczeń rozumuje najbardziej poprawnie w warunkach wzajemnej konfrontacji i wspólnej wymiany myśli, zwłaszcza podczas wspólnie rozwiązywanych problemów, wysuwanych przez samych uczniów lub nauczycieli. Przeto słuszny jest postulat, aby zaprawiać dzieci do działalności…

  Read More
 • Jak napisać autocharakterystykę

  Przebiegające odpowiednio procesy i zjawiska grupowe w klasie szkolnej, stanowią istotnie ważne ogniwo w ogólnym rozwoju, pożądanym tak ze społecznego, jak i wychowawczego punktu widzenia. Toteż trudno wyobrazić sobie skuteczną pracę nauczyciela bez należytego wykorzystania przez niego wpływów dynamiki grupowej klasy dla celów wychowawczych. Wykorzystać je może w rozmaity sposób, np. poprzez stwarzanie warunków sprzyjających…

  Read More
 • Interferometr macha zehndera

  O tym, że działalność zespołowa uczniów może odegrać ważną rolę w procesie nauczania i wychowania świadczą łatwo zauważalne naturalne tendencje wśród dzieci i młodzieży do tworzenia bardziej lub mniej trwałych grup rówieśniczych. Tendencje te jak utrzymują psychologowie pogłębiają się -z wiekiem uczniów, będąc zjawiskiem niemal powszechnym w wyższych klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej….

  Read More
 • Gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

  Zarówno zmniejszających, jak i zwiększających spoistość klasy szkolnej wynika niedwuznacznie potrzeba głębszej i systematycznej refleksji nauczyciela nad własnymi metodami pracy wychowawczej. Potrzebę taką dyktuje fakt pełnej jego odpowiedzialności za istniejącą spoistość w klasie szkolnej. Byłoby niewybaczalnym błędem pozostawienie tworzenia się spoistości klasy szkolnej jej własnemu i przypadkowemu rozwojowi. Spoistość bowiem klasy szkolnej jako wypadkowa sił,…

  Read More
 • Taniciuszek6 po angielsku

  Może być przeświadczenie uczniów o zbytniej dominacji niektórych z nich lub o innych niewłaściwych przejawach ich zachowania się. Wśród uczniów nie zawsze chętnie widziani są tzw. „prymusi”, nie zawsze uznaniem kolegów cieszą się ci, którzy za wszelką cenę usiłują „wkupić się” w łaskę nauczycieli lub wyróżnić się w sposób mało zasłużony. Słowem, nielubiani przeważnie są…

  Read More
 • Strzemiona czterocięte

  Spoistość klasy szkolnej zmniejsza się szczególnie wówczas, gdy uczniowie jej nie znajdują w niej możliwości zaspokajania swych potrzeb zwłaszcza w tym stopniu, jak to miało miejsce dawniej. Chodzi tu przede wszystkim o potrzebę uznania i bezpieczeństwa. Spoistość jej zmniejsza się także wskutek przykrych w niej doświadczeń i przeżyć, a zwłaszcza rozczarowań uczniów. Przykładem takich rozczarowań, i…

  Read More